Metadata 1523

Usługa pobierania umożliwiająca pobieranie danych z Systemu Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych Polski MIDAS. Usługa wykorzystuje interfejs WFS OGC w wersji 2.0.0.
Metadata Contact: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB), Polska, Date Stamp: 2024-03-27
Usługa umożliwia pobieranie niesharmonizowanych danych bazy danych Główne Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP udokumentowane i nieudokumentowane oraz LZWP). Usługa wykorzystuje interfejs WFS OGC w wersji 2.0.0.
Metadata Contact: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB), Polska, Date Stamp: 2024-03-27
Usługa pobierania umożliwiająca pobieranie danych Mapy Geologicznej Polski w skali 1:1 000 000. Usługa wykorzystuje interfejs WFS OGC w wersji 2.0.0.
Metadata Contact: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB), Polska, Date Stamp: 2024-03-27
Zbiornik wód podziemnych to zespół przepuszczalnych utworów wodonośnych o znaczeniu użytkowym, którego granice są określone parametrami hydrogeologicznymi lub warunkami hydrodynamicznymi oraz warunkami formowania się zasobów wód podziemnych. Baza Danych Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) zawiera klasyfikację GZWP według wykorzystania zasobów, stopnia przeobrażeń antropogenicznych, odporności na zanieczyszczenia, ekonomicznego aspektu zaleceń ochronnych oraz wskaźników opłat wodnych.
Metadata Contact: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB), Polska, Date Stamp: 2024-03-27
Usługa przeglądania dla Bazy Danych Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP). Baza zawiera klasyfikację GZWP według wykorzystania zasobów, stopnia przeobrażeń antropogenicznych, odporności na zanieczyszczenia, ekonomicznego aspektu zaleceń ochronnych oraz wskaźników opłat wodnych. Usługa spełnia wymagania specyfikacji INSPIRE dla usług przeglądania (INSPIRE View Service). Usługa wykorzystuje interfejs WMS OGC w wersji 1.3.0.
Metadata Contact: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB), Polska, Date Stamp: 2024-03-27
Mapa przedstawia uproszczony obraz powierzchniowej budowy geologicznej Polski w skali 1:1 000 000. Obejmuje następujące warstwy tematyczne: Wydzielenia geologiczne, Tektonika, Zasięgi zlodowaceń oraz podstawowe warstwy topograficzne (granice administracyjne, rzeki, miejscowości). Mapę wykonano na potrzeby OneGeology-Europe.
Metadata Contact: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB), Polska, Date Stamp: 2024-03-26
Usługa przeglądania danych INSPIRE "Mapa Geologiczna Polski w skali 1:1 000 000". Usługa spełnia wymagania specyfikacji INSPIRE dla usług przeglądania (INSPIRE View Service). Usługa wykorzystuje interfejs WMS OGC w wersji 1.3.0.
Metadata Contact: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB), Polska, Date Stamp: 2024-03-27
Centralny Bank Danych Hydrogeologicznych – Bank HYDRO, jest bazą danych hydrogeologicznych, w której gromadzone są informacje o ujęciach wód podziemnych oraz wchodzących w ich skład obiektach hydrogeologicznych – źródłach, otworach eksploatacyjnych, badawczych i obserwacyjnych, ujmujących zwykłe wody podziemne na terenie Polski. W bazie danych Bank HYDRO gromadzone są podstawowe informacje opisowe i liczbowe pochodzące z dokumentacji hydrogeologicznych oraz dokumentów niezbędnych do prowadzenia eksploatacj...
Metadata Contact: Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB), Polska, Date Stamp: 2024-03-26
Usługa przeglądania danychCentralnergo Banku Danych Hydrogeologicznych (CBDH). Usługa spełnia wymagania specyfikacji INSPIRE dla usług przeglądania (INSPIRE View Service). Usługa wykorzystuje interfejs WMS OGC w wersji 1.3.0.
Metadata Contact: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB), Polska, Date Stamp: 2024-03-27
 153 / 153